ชื่องาน Aloha Night 2017

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สถานที่ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel

ลักษณะงาน ให้บริการติดตั้ง และ คอนโทรล LED P5 Outdoor

+ ขนาด 3 × 5 m.    จำนวน 1 จอ

+ ขนาด 4 × 8 m.    จำนวน 1 จอ